Lady Speed Stick/Antiperspirant/Powder Fresh/12/2.3/oz